Προσωπικά Δεδομένα

  1. Το georgiadiscanteen.com ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου χρήστη και για την προστασία αυτών των δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την εγχώρια και την Κοινοτική Νομοθεσία.
  2. Κάθε χρήστης αποδέχεται ότι τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα του, τα οποία ο ίδιος έθεσε στη διάθεση του georgiadiscanteen.com στα πλαίσια παροχής της προσφερόμενης υπηρεσίας θα χρησιμοποιούνται από το georgiadiscanteen.com αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και για ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες προβολής των Υπηρεσιών του, εκτός αν ο Χρήστης δηλώσει ήδη κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία ότι δεν επιθυμεί την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό προωθητικών ενεργειών
  3. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Υπηρεσίας είναι το georgiadiscanteen.com και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται μαζί του στα πλαίσια παροχής της Υπηρεσίας, καθώς και κάθε αρμόδια εκ του νόμου Αρχή ή Υπηρεσία. Το georgiadiscanteen.com έχει εξασφαλίσει ότι κάθε συνεργαζόμενο μαζί του φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρεί τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που περιέρχονται σε γνώση του ή στην κατοχή του.
  4. Ο χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων του, καθώς, επίσης, και δικαίωμα εναντίωσης, ανάκλησης ή και περιορισμού της επεξεργασίας που τον αφορά. Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ο Χρήστης απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@georgiadiscanteen.com, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1- 3 Αθήνα, ΤΚ 11523, τηλ. +302106475600, contact@dpa.gr), εφόσον κρίνει ότι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία που παραβιάζει το ισχύον κανονιστική πλαίσιο ή εφόσον δεν λάβει επαρκή ή έγκαιρη απάντηση κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του.